Széchenyi 2020
2024. február 23. - Péntek
Kezdőlap  Kapcsolat  Oldaltérkép  
Mosonszentmiklós Online

Bölcsődei és óvodai beíratás időpontja


2024.02.07. 13:14
Bölcsődei és óvodai beíratás időpontja
Mosonszentmiklós község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2024/2025-ös nevelési évre a Mosonszentmiklósi Kormos István Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményében az óvodai és a bölcsődei beíratás időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
.
Óvoda beiratkozás: 2024 április 23. kedd 8:00-11:00 és 13:00-16:00 óráig és
2024. április 24. szerda 8:00-11:00 és 13:00-16:00 óráig
Helyszín: Óvoda /9154 Mosonszentmiklós Zrínyi u.6./ Óvodatitkári iroda
.
Bölcsőde beiratkozás: 2024. április 23. kedd 8:00-16:00 óráig
Helyszín: Bölcsőde /9154 Mosonszentmiklós Zrínyi u.29./ Bölcsődevezetői iroda


BEIRATKOZÁSRÓL BŐVEBB INFORMÁCIÓ ITT OLVASHATÓ:
1. ÓVODÁBA:
Az óvodai beíratást, felvételt a szülőnek, gondviselőnek szükséges intéznie. Az Oktatási Hivatal (OH) levélben felhívja az érintett szülők, gondviselők figyelmét a határidőkre, tudnivalókra.
A bölcsődék legkésőbb 2024. április 15-éig jelzik az Oktatási Hivatalnak, ha az óvodaköteles korba lépő gyermek – a jogszabályban meghatározott esetben – további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt. Ekkor nincs szükség óvodai beiratkozásra, de javasolt, hogy a szülők egyeztessenek a bölcsődével. Nem kell beiratkozni akkor sem, ha a gyermek a kötelező óvodai nevelést a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálattal jogviszonyban, korai fejlesztés és gondozás keretében teljesíti.
Minden gyermek, aki augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét, tankötelessé válik. A tankötelezettség halasztása kizárólag azok esetében lehetséges, akik számára az Oktatási Hivatal engedélyezte, hogy további egy nevelési évig óvodában maradjanak, vagy akik rendelkeznek az erre vonatkozó, a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága által kiállított szakvéleménnyel.
Fentiek figyelembevétele alapján:
Mosonszentmiklósi óvodánkba 2024. április 23. – 2024. április 24. beiratkozási napokon kell jelentkeztetni azokat a gyermekeket az óvodába, akik 2024. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik
2024. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.
A napi négy órában óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének - jogszabályban előírt - utolsó határnapját (2023. május 20.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatal.
A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (Járási Kormányhivatal) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Mosonszentmiklós községben az integrált óvodai nevelés - sajátos nevelési igényű gyermekek számára - az alapító okirat szerint folyik a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.
A beiratkozás, jelentkezés módja:
A fent jelzett napokon és időintervallumokon belül személyesen az óvodában, a beíratás idején aktuális járványügyi szempontok figyelembe vételével. A beiratkozáshoz szükséges iratokat a helyszínen be kell mutatni. A nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (4) bekezdése alapján az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. A döntés közlésének határnapja, a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap, azaz 2024. május 24. napja.
A Nkt. 37–38. §-ai alapján az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az eljárás során a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést. 
2. BÖLCSŐDÉBE:
A bölcsődei beiratkozás 2024. április 23. kedd 8h-16h személyes részvétellel történik a bölcsődére érvényes járványügyi előírások szerint, a szükséges dokumentumok bemutatásával.
A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL:
Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.
Bölcsődébe azon gyermekek vehetők fel, akiknek a szülei, nevelői, gondozói (munkavégzésük, munkaerő-piaci programban-, képzésben való részvételük, betegségük, szociális, vagy egyéb ok miatt) napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni, illetve igazolni tudják, hogy ők és gyermekük (gyermekeik) Mosonszentmiklós településen lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.
A gyermekek bölcsődei beíratására a nevelési évben folyamatosan van lehetőség szabad, vagy a felszabadult férőhelyek számától függően. A bölcsődei felvételről a bölcsőde vezetője dönt, aki döntését írásban vagy elektronikus úton közli a szülővel.
Az ÓVODAI és BÖLCSŐDEI beiratkozáshoz szükséges bemutatandó iratok, dokumentumok:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány)
• a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
• a szülő/k személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány és lakcímkártya).
• gyermek oltási könyve
• a gyermek TAJ kártyája,
• nem magyar állampolgárság esetén: gyermek regisztrációs kártyája, érvényes útlevele is szüksége aki rendelkezik,
• Nevelési Tanácsadó által kiállított szakvélemény,
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozattal,
• hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozattal,
• tartós betegségről szóló igazolás
• Bölcsőde által kért egyéb dokumentumok (munkáltatói igazolás stb.)
•  további információk olvashatóak: FONTOS TUDNIVALÓK a  
   „BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL KÉRDÉSEK-VÁLASZOK” dokumentumban
 
Óvodai beiratkozással kapcsolatban érdeklődni lehet:
Gyurós Lilla igazgatónál Tel.: 06/202450960
ovoda@mosonszentmiklos.hu
Bölcsődei beiratkozással kapcsolatban érdeklődni lehet:
Baranyainé Csáfordi Eszter bölcsődevezetőnél Tel.: 06/204749455
bolcsode@mosonszentmiklos.hu

Magyar falu program
e-ügyintézés
e-papír
Panoráma
Leader Egyesület
Önkormányzati sajtószolgálat
Túraútvonalak
Széchenyi 2020

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat