Széchenyi 2020
2021. július 27. - Kedd
Kezdőlap  Kapcsolat  Oldaltérkép  
Mosonszentmiklós Online

ÓVODAI és MINI BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS a 2020/2021-es nevelési évre


2020.04.01. 08:04
ÓVODAI és MINI BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS a 2020/2021-es nevelési évre
1) ÓVODAI BEÍRATÁS

Az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg. Az EMMI határozat értelmében a beiratkozás folyamatáról az alábbiakról tájékoztatjuk a kedves szülőket, törvényes képviselőket:

 
A nevelési év 2020. szeptember 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig tart.
Az intézmény felvételi körzete Mosonszentmiklós község közigazgatási területére terjed ki.
   Automatikusan felvételre kerül 2020. április 21-ig a Mosonszentmiklósi Kormos István Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyhába az a              gyermek, aki:
 • Mosonszentmiklós község közigazgatási területén lakik
 • 2020. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét
 • Mosonszentmiklós község közigazgatási területén lakik és nem érkezett olyan jelzés, hogy másik óvodába beiratkozott
 
   Telefonon vagy e-mailben keresse az intézményvezetőt 2020. április 13-21. között:
 
 • Akinek gyermeke 2020. augusztus 31-e után tölti be a 3. életévét (Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a
  3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti. Egy kisgyermek legkorábban 2,5 éves korától kezdheti meg az óvodát, de csak abban az esetben vehető fel, ha már minden hároméves és annál idősebb, a felvételi körzetben lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező gyermek óvodai felvétele megtörtént.)
 • Aki Mosonszentmiklós község közigazgatási területén lakik, de nem a Mosonszentmiklósi Kormos István Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyhába iratkozik be, hanem egy másik óvodába
 • Aki nem Mosonszentmiklós község közigazgatási területén lakik, de a Mosonszentmiklósi Kormos István Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyhába kívánja beíratni gyermekét
 
A felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1c) bekezdése értelmében postai úton értesítést küld az érintett gyermekek lakcímére.Apostaiértesítésekvárhatóan 2020. április 6-10. között fognakmegérkezni. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján történik.
 
Értesítés a felvételi döntésről
Az intézmény vezetője az óvodai felvételi, illetve átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvételi, illetve átvételi kérelem elbírálásáról a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. 
 
   2) MINI BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS
 
   Az a szülő, aki a 2020/2021-es nevelési évre bölcsődei ellátást szeretne igénybe venni, telefonon vagy e-mailben jelezze!
 
Jelentkezések (Óvodába/Bölcsődébe) időpontja: 2020. április 13-21. között 08.00-12.00 óráig  Kérjük a kedves szülőket, hogy az Óvodai jelentkezési lapot / Bölcsődei jelentkezési lapot kitöltve, aláírva 2020. április 21-ig
               - lefotózva/beszkennelve küldjék el az ovoda@mosonszentmiklos.hu email címre, vagy
               - helyezzék el az intézmény főbejárati ajtaja mellett található postaládájában (9154 Mosonszentmiklós,   Zrínyi M. u. 6.) 
  
 • Az Óvodai jelentkezési lap / Bölcsődei jelentkezési lap nyomtatvány letölthető Mosonszentmiklós község honlapjáról (www.mosonszentmiklos.hu), a bal oldali főmenü Dokumentumok menüpont alól,
 •  a Mosonszentmiklósi Kormos István Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha facebook oldaláról, vagy    igényelhető a +36 20 245 0960 intézményvezetői telefonszámon, valamint az ovoda@mosonszentmiklos.hu email címen.
 
 
Az ÓVODAI beiratkozással kapcsolatos további fontos tudnivalók
 
 • Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, így köteles beíratni gyermekét a meghatározott időpontban. Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre.
Szabad kapacitás esetén kisgyermek más körzetből is felvehető. A felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan is az intézményvezető hoz döntést legkésőbb 2020. április 30-ig, melyről írásban értesíti az érintett szülőt,
a gyermek kötelező felvételét biztosító óvoda vezetőjét, valamint bejelenti a KIR személyi nyilvántartásába az érintett gyermeket.
 • Be kell íratni minden gyermeket, aki 2020. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét. A nevelési év kezdő napjától (2020. szeptember 1-től) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők legkésőbb 2020. május 25-ig a területi járási hivatalnál írásban felmentést kérhetnek az óvodai nevelésben való részvétel alól a 4. életév betöltéséig. A járási hivatal a szülő kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva (ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja) felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, melyben a gyermek a 4. életévét betölti.
 • Óvodaköteles gyermek esetében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt (a bejelentési űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján a www.oktatas.hu Köznevelés menüpont alatt). A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője előzetesen köteles értesíteni az intézményvezetőt, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti.
 • Az intézmény fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket is. (Sajátos nevelési igényű gyermek az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral, súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzd.)  
 • Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények: 
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, vagy akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § értelemében szabálysértést követ el, amelyért 5.000-től 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
 • A jogorvoslati eljárás szabályai: 
 • A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított
  15 napon belül a szülő Mosonszentmiklós Község jegyzőjének címzett, de az intézményvezetőnek átadott kérelmet nyújthat be. Az intézményvezető döntése tekintetében a Fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.
 
A MINI BÖLCSŐDEI beiratkozással kapcsolatos további fontos tudnivalók
 
 • A Mini Bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a napközbeni gyermekellátás, ezen belül a bölcsődei ellátás egyik intézménytípusa, amely 20 hetes kortól 3 éves korig fogadja a gyermekeket. Az óvodai nevelésre még nem érett gyermekek a 4. életévük betöltését követő év augusztus 31-éig maradhatnak a mini bölcsődében. Azok a gyermekek, akik a nevelési év folyamán augusztus 31-éig betöltik 3. életévüket, szeptember 1-étől tesznek eleget óvodai nevelési kötelezettségüknek.
 • A Mini Bölcsődébe azon gyermekek vehetők fel, akiknek a szülei, nevelői, gondozói (munkavégzésük, munkaerő-piaci programban-, képzésben való részvételük, betegségük, szociális, vagy egyéb ok miatt) napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni, illetve igazolni tudják, hogy ők és gyermekük (gyermekeik) Mosonszentmiklós településen lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.
 • Az újonnan jelentkező gyermekek fogadására a nevelési évben folyamatosan van lehetőség a felszabadult férőhelyek számától függően. 
  
Nagy szeretettel várjuk a leendő bölcsődés és óvodás kisgyermekeket!
  
Gyurós Lilla
óvodavezető
 

Magyar falu program
e-ügyintézés
e-papír
Panoráma
Leader Egyesület
Önkormányzati sajtószolgálat
Túraútvonalak
Széchenyi 2020

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat