Közösségi együttélés szabályai
2021.03.11. 13:25
Kedves Mosonszentmiklósiak!

A közösségi együttélés szabályaival kapcsolatban témánkét teszem közzé azokat a szinte mindennap jelentkező problémákat, melyek betartása elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy egy tiszta, rendezett, konfliktusoktól mentes környezetben élhessünk.


I. égetéssel kapcsolatos szabályok
A hulladékégetéssel kapcsolatos szabályok egyenlőre nem változnak. A korábbi szabályoknak megfelelően az alábbi időpontokban lehet településünkön továbbra is kerti hulladékot, avart égetni:  
A füstképződés mérséklése érdekében kizárólag száraz kerti hulladék égethető!
Nem égethető kerti hulladék: Műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, textíliát, vagy ezek maradékait égetni TILOS!
Fokozott tűzveszély esetén a Megyei Katasztrófavédelemi Hatóság visszavonásig tűzgyújtási tilalmat rendelhet el. Ekkor, az erdőterületeken, fásításokban és az ezektől mért 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon tilos az égetés. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a https://tuzgyujtasitilalom.nebih.gov.hu/ weboldalon lehet tájékozódni.
Az ügyben a területileg illetékes Környezetvédelmi Hatóság-, illetve Katasztrófavédelmi Hatóság jár el.  Aki az égetéssel kapcsolatos szabályokat nem tartja be, az a 1995. évi LIII. tv 106. §-a, valamint a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése értelmében, illetve a 36. §-a alapján környezetvédelmi bírsággal, továbbá a 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet szerint pedig tűzvédelmi bírsággal sújtható.
 
 
II. INGATLAN ELŐTTI TERÜLET, ZÖLDTERÜLETEK, ZÁRT KERTEK TISZTÁN TARTÁSA
 
Felhívom az ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy az ingatlan és környezete tisztán- és rendben tartása a tulajdonos feladata!
A járdától az úttestig terjedő zöldterület nyírásáról, sarokház esetén az ingatlan mindkét oldalán a hulladék és gyom- és parlagfű mentesítésről az árok tisztántartásról, az ingatlanról az úttest vagy járda terébe benyúló, valamint a gépjárművel történő biztonságos kihajtást akadályozó ágak, cserjék nyeséséről az ingatlan-, illetve a kereskedelmi, vendéglátóipari egység tulajdonosa, vagy üzemeltetője KÖTELES GONDOSKODNI!
 
Ingatlan előtti közterületen lévő árok betemetése, a csatorna nyílásának eltömítése, a csapadékvíz lefolyásának megakadályozása TILOS!
 
A ház előtti közterületre, zöldterületre, valamint a kapubejáró elé, közlekedést korlátozó, akadályozó tárgyakat (kövek, raklap, tégla) kitenni SZIGORÚAN TILOS!
 
Az ingatlanon belül lévő növényzetet úgy kell telepíteni, hogy azok a szomszéd felőli épület közvetlen tövében nem húzódhatnak. A növényzet ritkításáról, karbantartásáról, esetleges kivágásáról gondoskodni kell, hogy az ne rongálja a szomszéd épületek állagát!
 
III. GAZDÁLKODÓK, MEZŐGAZDASÁGI GÉPTULAJODONOSOK FIGYELMÉBE!

Felhívom a gazdálkodók figyelmét, hogy amennyiben a mezőgazdasági járművel az önkormányzati útra sárfelhordás történik, a mezőgazdasági gép tulajdonosa köteles a közterületről eltakarítani azt!

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 63. § (2) *  Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt a járműről a rátapadt sarat - amely a szilárd burkolatú utat beszennyezheti - el kell távolítani.

Folyamatos figyelmet fordítunk az önkormányzati utak karbantartására. Önkormányzatunk minden évben útfelújítást végez, mely nem kis anyagi beruházással jár. Ahhoz, hogy a településünk útjainak állagát megóvhassunk szükséges az, hogy a fentebb leírtak maradéktalanul betartásra kerüljenek!

IV. ÁLLATI ÜRÜLÉK ELTAKARÍTÁSA

Felhívom az állattartó tulajdonosok figyelmét, hogy aki a felügyelete alatt lévő állat által közterületen okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik, az a 2012. évi II. törvény (Továbbiakban: Tv.) 196. § (1) bekezdése értelmében szabálysértést követ el.

A 1998. évi XXVIII. törvény 5. § (6) bekezdése értelmében a kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani!

A 2012. évi II. tv. 11. § (1) bekezdése értelmében „A pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint, szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén háromszázezer forint.

Itt is elmondható ugyan az, mint a III-as témakörben, hogy az utak állagának megóvása csak úgy lehet hosszú távú, ha a fentebb leírtak betartásra kerülnek!

 
 
V. EBTARTÁS SZABÁLYAI
 
2021. január 1. napjától szigorodtak az állatvédelmi előírások.
 
Az állattartó köteles:  
Tilos az állatot:  
Azon állattartó, aki tevékenységével, vagy mulasztásával az állatvédelmi előírásokat megsérti állatvédelmi bírsággal sújtható.
Az állatvédelmi bírság alapösszege Az 1998. évi XXVIII. törvény 43. § (1) b) értelmében hetvenötezer forint. Az alapösszeg a jogszabálysértés súlyosságától függően hatványozódik.
A fizetendő bírságok és szankciók tekintetében az alábbi, településünkön gyakran előforduló esetekre hívom fel a figyelmet:
  1. Kóbor kutya A 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 5. § (1) bekezdése értelmében az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. melléklet h) pontja értelmében kóbor kutya esetében kiszabható állatvédelmi bírság összege 450.000- Ft/eb!
  2. Kutya folyamatosan láncon történő tartása Az Ávt. 43.§ (1) bekezdése, valamint a 244/1998. (XII.12.) Korm. rendelet 4. mell. l) pontja értelmében állatvédelmi bírságot köteles fizetni, az, aki az állatot annak kíméletét nem biztosító módon mozgatta. A bírság összege ez esetben 375.000,- Ft!
  3. Ha az állattartó az állatvédelmi előírások szándékos vagy ismételt megsértésével állatának maradandó egészségkárosodását vagy elpusztulását okozza, újbóli állatvédelmi bírság kiszabása mellett az állat kedvtelésből való tartásától az Ávt. 43. § (9) bekezdése értelmében a jogsértés súlyától függően 2–8 évre eltiltható!
  4. Chip és oltás nélküli kutya, továbbá a hatósági ebösszeírás elmulasztása Amennyiben a kutya nem rendelkezik chip-pel, valamint az adott évre vonatkozó aktuális oltással, továbbá a tulajdonos az ebösszeírási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 43.§ (1) bekezdése, valamint a 244/1998. (XII.12.) Korm. rendelet 3. mell. d) pontja értelmében állatvédelmi bírságot köteles fizetni, melynek összege ez esetben 150.000,- Ft.
Állatvédelmi bírság kiszabásával egyidejűleg az állattartót a hiányosságok kijavítására, pótlására fogom felszólítani!  
 
Kérem, hogy a fentiek figyelembe vételével csak az vegyen magához állatot, aki megfelelően tud gondoskodni róla továbbá nagy figyelmet fordítva arra, hogy az állat elszökni, közterületre menni ne tudjon!
 
 
VI. Kutak bejelentése
 
2023. december 31-ig kell minden olyan ásott, vert, vagy fúrt régi kutat be kell jelenteni a település jegyzőjénél, amelyek korábban engedély nélkül létesültek.
A vonatkozó jogszabály szerint az az ingatlantulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól, aki a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése értelmében, az engedély nélkül létesített kút fennmaradását 2023. december 31ig kérelmezi.
Új kutat létesíteni már csak ezen engedély birtokában lehet!
A fúrt kút esetében a szakember felkérése mind a kút fennmaradása, mind az új kutak létesítése esetében az igénylő lakos feladata, továbbá az ezzel járó költségek viselése is az érintett kérelmezőt terhelik. Ásott és vert kutak esetében nem szükséges szakembert bevonni!
A bejelentés hivatalunk felé díj- és illetékmentes!
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenti témákban továbbra is csak hivatalos forrásból tájékozódjanak!
A nyomtatvány megtalálható honlapunkon, vagy személyesen a polgármesteri hivatalban is kérhető. Kérdéseiket feltehetik elektronikusan a hivatal@mosonszentmiklos.hu, valamint az igazgatas@mosonszentmiklos.hu e-mailek valamelyikén, vagy hivatali időben a 06-96-360-023-as, vagy a 06-20-500-69-68-as telefonszámokon!
 
JÁRMŰVEK KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ TÁROLÁSÁNAK SZABÁLYAI:
 
Gépjárművek közterületen lévő javítása, szerelése – kivéve az azonnali hibaelhárítást – és mosása TILOS!
 
Rendszám nélküli gépjárművet közterületen, ingatlan előtti bejárón tárolni TILOS! Érvényes hatósági jelzéssel rendelkező, de műszaki állapotánál fogva üzemképtelen jármű (különösen a sérült, hiányos, roncs, helyváltoztatásra láthatóan képtelen jármű) közterületen és az ingatlan kapubejárójában NEM TÁROLHATÓ!
 
Gépjárművekkel történő parkolás úgy történjen a kapubeállóban, hogy a gyalogos és a gépjármű forgalmat ne akadályozza!
 
Felhívom a figyelmet, hogy a fent leírt szabályokba ütköző magatartás miatt eljárás hivatalból, továbbá bármely lakos bejelentése alapján indítható!
A jogkövető magatartással elkerülhető a felszólítás, valamint a jogügylethez kapcsolódóan kiszabható pénzbírság! Felhívom a figyelmet, hogy a bírság adók módjára behajtható köztartozásnak minősül.
Kérek minden községünkben élő lakost, hogy tisztelve és ápolva a jószomszédi viszonyt, tartsuk be a fentebbi szabályokat, mely hosszú távon mindannyiunk közös érdeke kell, hogy legyen!
 
 
 
                                                                                   Farkas Judit  jegyző
 

Forrás : http://www.mosonszentmiklos.hu